AlimentoHúmedoAlimento Para Gato - Hills Adulto Salmon 5.5 Oz